چو حوری جهان آن پسندیده زن

چو حوری جهان آن پسندیده زن از این عالم پرشر و شور شد
خرد بهر تاریخ فوتش نوشت به جنات عدن از جهان حور شد