فخر سادات رفیع الدرجات

فخر سادات رفیع الدرجات حضرت میر محمد صادق
آن ز عباد به تقوی در پیش آن ز اعلام به دانش سابق
از اکارم به مکارم برتر بر افاضل به فضایل فائق
جامه‌ی علم و عمل کاو را بود دل دانا و زبان صادق
رخت از دنیی فانی بربست به ملاقات الهی شایق
رو سوی عالم باقی آورد به عنایات الهی واثق
بود مشتاق جمال ازلی بیشتر زان که به عذرا وامق
جان به کف شد بر جانان آری جان برد تحفه‌ی جانان عاشق
چون ز دنیا شد و در خلد برین شد به اجداد گرامی لاحق
گفت هاتف پی تاریخ که خلد بود از میر محمد صادق