چون آقا صادق آن فروزان اختر

چون آقا صادق آن فروزان اختر تزویج نمود دختری مه‌پیکر
کلک هاتف برای تاریخ نوشت گردید مهی قرین مهر انور