هزار افسوس کز بیداد گردون

هزار افسوس کز بیداد گردون ز دنیا قدوه‌ی اهل زمین رفت
امام و مقتدای اهل دین شد سر و سر حلقه‌ی اهل یقین رفت
فلک برد از جهان حاجی حسن را رواج و رونق از شرع مبین رفت
درین غمخانه شد دلگیر جانش به عشرت‌خانه‌ی خلد برین رفت
به دارالخلد چون بشنید جانش ندای فادخلوها خالدین رفت
به پاکی زاده شد در خاک و شد پاک چنان آمد به دنیا و چنین رفت
غرض چون زین سرای پر دد و دام سوی آرامگاه حورعین رفت
به تاریخش رقم زد کلک هاتف ز دنیا پیشوای اهل دین رفت