چون ز بیداد چرخ بدرنسا

چون ز بیداد چرخ بدرنسا شد ز عالم به جنت الماوی
گفت هاتف برای تاریخش از جهان رفت حیف بدرنسا