بلبل گویای این باغ آذر از دور سپهر

بلبل گویای این باغ آذر از دور سپهر لب فروبست از نوای زندگی ناگاه آه
ناگهان دم درکشید از بذله‌ی دلکش دریغ عاقبت خاموش گشت از نغمه‌ی دلخواه آه
دامن صحبت کشید از چنگ اهل دل فسوس ظل رحمت برگرفت از فرق اهل الله آه
صبح او گردید شام از گردش انجم فغان روز عالم شد سیاه از دور مهر و ماه آه
رشته‌ی آمال ما زان در فاخر بس دراز رشته‌ی عمر وی آمد لیک بس کوتاه آه
کرد تنها عزم ره وز دوستان کس را نبرد خاصه چون من چاکری با خویشتن همراه آه
راز دل ناگفته چشم از محرمان پوشید و رفت کس ز راز آن دل آگه نشد آگاه آه
چرخ روبه باز کردش طعمه‌ی گرگ اجل شد زبون شیری چو او در چنگ این روباه آه
یوسف افتاد ار به چاه آخر ز چاه آمد برون یوسف من ماند تا آخر زمان در چاه آه
چون سوی جنت به پرواز آمد اندر ماتمش بر فلک رفت از دل و جان گدا و شاه آه
کلک هاتف از پی تاریخ سال رحلتش زد رقم از بلبل گویای این باغ آه آه