گرامی‌ترین یاری از دوستان

گرامی‌ترین یاری از دوستان که روشن روان است و صاحب نظر
به تزویج محبوبه‌ای میل کرد که سترش عفاف است و زیبش هنر
چو با یکدیگر خوش درآمیختند دو دلبند مانند شیر و شکر
به هاتف خرد بهر تاریخ گفت بگو خیر بینند از یکدیکر