زنگیی با دو ترک و دو هندو

زنگیی با دو ترک و دو هندو بیضه‌ای با سه زاغ ای آگاه
پس از آن چار کوکب تابان چار تیره شب و دو روشن ماه
چون به ترتیب ذکر جمع آیند هفت هفت ار تو بشمری آنگاه
هفتمین را برون کنی میدان که نماند در آن میانه سیاه