عزیزم بهر آزارم نهانی

عزیزم بهر آزارم نهانی مرس برداشت از کلبی معلم
چنین دانست کاین را من ندانم الم یعلم بان الله یعلم