مجوش ای فرومایه گر من تو را

مجوش ای فرومایه گر من تو را به شوخی گل هجو بر سر زدم
تو را تا ز گمنامی آرم برون به نام تو این سکه بر زر زدم
نه از کین به روی تو تیغ آختم نه از دشمنی بر تو خنجر زدم
به طبع آزمایی هجا گفتمت پی امتحان تیغ بر خر زدم