الهی ازین ششپر بی‌نظیر

الهی ازین ششپر بی‌نظیر عدو را دل افکار و جان خسته باد
به خصم بد اندیش در زیر آن ره چاره از شش جهت بسته باد