تک‌بیتی

آن می‌کشد ار دور ز کوی تو بمیرم کز مردن من غیر رساند خبر آنجا