آن کمان ابرو کند چون میل تیرانداختن

آن کمان ابرو کند چون میل تیرانداختن ناوک او را نشان می‌باید از جان ساختن
سروران چون گو به پای توسنش بازند سر چون کند آن شهسوار آهنگ چوگان باختن
داد مظلومان بده تا چند ای بیدادگر رخش بیداد و ستم بر دادخواهان تاختن
باغبان پرداخت گلشن را، اکنون باید به می در چمن ز آیینه‌ی دل زنگ غم پرداختن
سازگاری چون ندارد یار هاتف بایدت ز آتش غم سوختن با سوز هجران ساختن