گه ره دیر و گهی راه حرم می‌پویم

گه ره دیر و گهی راه حرم می‌پویم مقصدم دیر و حرم نیست تو را می‌جویم