دل من ز بیقراری چو سخن به یار گویم

دل من ز بیقراری چو سخن به یار گویم نگذاردم که حال دل بیقرار گویم
شنود اگر غم من نه غمین نه شاد گردد به کدام امیدواری غم خود به یار گویم