گریه جانسوز مرا ناله ز دنباله نگر

گریه جانسوز مرا ناله ز دنباله نگر ناله‌ی بی گریه ببین گریه‌ی بی ناله نگر