مطلب و مقصود ما از دو جهان، اوست اوست

مطلب و مقصود ما از دو جهان، اوست اوست او همه مغز است مغز، هر دو جهان پوست پوست