روز وصلم به تن آرام نباشد جان را

روز وصلم به تن آرام نباشد جان را که دمادم کند اندیشه شب هجران را
آه اگر عشوه گری‌ها زلیخا سازد غافل از حسرت یعقوب مه کنعان را