به قصد کوی تو بی‌رحم عاشقان ز وطن‌ها

به قصد کوی تو بی‌رحم عاشقان ز وطن‌ها روان شوند فکنده به دوش خویش کفن‌ها
فغان که در همه‌ی عمر یک سخن نشنیدی ز ما و می‌شنوی زین سبب ز خلق سخن‌ها