در هجا

در کف خشم و شهوت و خور و خواب این چنین عاجز و زبون که تویی
خویشتن آدمی همی شمری برو ای خر فراخ کون که تویی