در ستایش سخن خود

بزرگوارا با آنکه معرضم ز سخن چنانکه باز ندانم کنون زردف روی
هنوز با همه اعراض من چو درنگری سخن چنانکه چنان به بود ز من شنوی