مدح سدید فقیهی

جهان را دلم گفت لطفی کن آخر دلت سیر ناید ز چندین سفیهی
جهان گفت از من لطافت نیاید سدید فقیهی سدید فقیهی