در شکایت

تو وزیری و منت مدحت گوی دست من بی‌عطا روا بینی
شو وزارت به من سپار و مرا مدحتی گوی تا عطا بینی