مطایبه

دوش مهمان خواجه‌ای بودم اینت نامردمی و اینت سگی
دوش تا روز هردو نغنودیم او ز سیری و من ز گرسنگی