در شکایت

مرا پیام فرستی همی که پرسش تو چو چشم دارم بر من سلام چون نکنی
کشند پای به دامن درون بلی شعرا چو دست بخششت از آستین برون نکنی