در موعظه

ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم کاندر طلب راتب هر روز بمانی
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی
نی گوشه‌ی کنجی و کتابی بر عاقل بهتر ز بسی گنج و بسی کامروانی
گر بی‌خردان قیمت این ملک ندانند ای عقل خجل نیستم از تو که تو دانی
فرعون و عذاب ابد و ریش مرصع موسی کلیم‌الله و چوبی و شبانی