در حسب حال

گویند که چیست حاصل تو ای بی‌حاصل ز زندگانی
گویم خطکی و بیتکی چند از نعمتهای این جهانی
خطی نه چنین چنانکه باید بیتی نه چنان چنانکه دانی