معما

ای رای ملک شه معظم مه‌پرور سال‌بخش ثانی
ای کرده کلیم‌وار عدلت آبان خدای را شبانی
حقا که شوی به مهر مه بر دی ماه به موسم خزانی
در دولت تو کراست نیسان کان دولت هست جاودانی
بادی همه ساله شاد تا هست روز رجب اصل شادمانی
ای خواجه‌ی فیلسوف فاضل کز فضل یگانه‌ی جهانی
گر معنی این لغت به واجب پیدا کردن نمی‌توانی
تا آخر هر مهی که گفتم از اول سالش ار برانی
آنگه به شهور نی به ایام معنیش هر آینه بدانی