نصیحت

چون ترا روزگار داد به داد تو چرا داد خویش نستانی
تا توانی به گرد شادی گرد کایدت گاه آنکه نتوانی