در تقاضا

خداوندا حریفان آمدستند که تا با من کنند امشب عدیلی
به زر سیکی نمی‌یابم در این شهر وگرنه نیست در طبعم بخیلی
اعانت کن مرا امشب به سیکی و یا بیرون کن اینها را به سیلی