شراب خواهد

ای کریمی که جرم هفت اختر هست با عرض لطف تو پیکی
تویی آن مکرمی که عالم را ضبط کردی به مختصر نیکی
هست مهمانکی مرا امروز ترککی تنگ چشمکی قیکی
او ز مستی به یک دو می گروست من بدو داد خواهم از سه یکی
هیچ باشد ترا ظرافت آن که فرستی به من صراحیکی