در نصیحت و موعظه

عادت کن از جهان سه خصلت را ای خواجه وقت مستی و هشیاری
زیرا که رستگار بدان گردی امید رستگاری اگر داری
با هیچ‌کس نگشت خرد همره کان هرسه را نکرد خریداری
در هیچ دین و کیش کسی نشیند هرگز از این سه مرتبه بیزاری
دانی که چیست آن بشنو از من رادی و راستی و کم‌آزاری

به خدایی که ذات بی‌چونش از همه عیبها بریست بری
که مرا باز ماندن از خدمت در همه کیشها خریست خری