در هجو قاضی ناصح

آنکه سایه‌اش کس ندید از غایت ستر و صلاح باصلاح صالحی شد آفتاب از واضحی
گرچه رای هوشیارت ناصح احوال تست یک نصیحت گوش دار از بنده قاضی ناصحی
هرکه بر درگاه و اندر مجلس تست از خدم در صلاح کار تست الا صلاح صالحی