غرض از این لغز ریواس است

آن چیست کز آن طبق همی تابد چون عاج به زیر شعر عنابی
ساقش به مثل چو ساعد حورا دستش به مثال پای مرغابی