شراب خواهد

ای مقصد کشور چهارم در نیک و بد آستانه‌ی تو
وی رفعت آسمان هفتم باطل شده در زمانه‌ی تو
بر شاخ وجود بنده مرغیست منسوب به آشیانه‌ی تو
در دام حریف نو فتادست اومید همه به دانه‌ی تو
خطی به وکیل لهو بنویس یعنی به شرابخانه‌ی تو