در طلب حضور دوستی گوید

ندارد مجلس ما بی‌تو نوری اگرچه نیست مجلس درخور تو
چه فرمایی چه گویی مصلحت چیست تو آیی نزد ما یا ما بر تو