شراب خواهد

ای رخ و فرزین نهاده چرخ را در حل و عقد جز تو کس را اطلاعی نیست بر اسرار او
چون رخ شطرنج پیش خدمت آمد انوری می‌دهش چندان که چون فرزین شود رفتار او