در نصیحت نفس خود

انوری شعر و حرص دانی چیست این یکی طفل و آن دگر دایه
پایه‌ی حرص کدیه و طمعند تا نگردی به گرد آن پایه
تاج داری خروس وار از علم چه کنی همچو ماکیان خایه
گردن و گوش نفس مردم را همت آمد بهینه پیرایه
عمر تو گوهری گران‌مایه است تو یکی شاعر گران‌سایه
بیش بر یاد ژاژ شعر مده ای گران‌سایه آن گران‌مایه