از کریم‌الدین شراب خواهد

منم امروز و شاهدی زیبا مونس ما کتاب و افزون نه
خورده‌ایم از برای قوت نفس یک منی از کباب و افزون نه
هیچت افتد کریم دین که دهی یک منی‌مان شراب و افزون نه