در مرثیه‌ی مجدالدین ابوالحسن عمرانی

هیچ می‌دانی که در گیتی ز مرگ بوالحسن چرخ جز قحط کرم دیگر چه دارد فائده
ای دریغا آنکه چون یادش کند گوید جهان ای دریغا حاتم طایی و معن وائده
روزه‌ی روزی درآمد خواجه بی‌روزی مباش یاد می‌کن ربنا انزل علینا مائده