شراب خواهد

بار خدایا به فضل بنده‌ی خود را گر بتوانی فرست پاره‌ی باده
زان می آسوده کز پیاله بتابد چون ز بلور سپید بسد ساده
زانکه بدو تند کره رام توان کرد زانکه ازو گردد ایستاده فتاده
زانکه مرا کره‌ایست تند و زنخ سخت سرکش و بدخو میانه‌ی گله‌زاده
بنده بدو جز به می سوار نگردد ور نبود می بماند بنده پیاده