در مذمت شاعری

شعر دور از تو حیض مردانست بعد پنجاه اگر نبندد به
مرد عاقل به ناخن هذیان جگر خویش اگر نرندد به
بر سپیدی که جای گریه بود آن ندانم چه گر نخندد به