مطایبه

چند مهتاب بر تو پیماید این و آن در بهای روی چو ماه
ای دریغ آن بر چو سیم سپید که فروشی همی به سیم سیاه