در جواب مکتوب دوستی

هست در دیده‌ی من خوب‌تر از روی سپید روی حرفی که به نوک قلمت گشته سیاه
عزم من بنده چنانست که تا آخر عمر دارم از بهر شرف خط شریف تو نگاه