در مدح سلطان ملکشاه ثانی

شادباش ای خسرو عادل عماد دین و داد دیر زی ای ناصر جاه امیرالموئمنین
ای ملکشاه معظم ای خداوند جهان ای تو دارای زمان و ای هم تو دارای زمین
خسروانت زیر فرمان پهلوانان زیر حکم آفتابت زیر رایت آسمان زیر نگین
روز بخشش آفتابی جام زرین بر یسار وقت کوشش آسمانی تیغ هندی بر یمین
ای ترا تا مرغ و ماهی مهر بیعت بر زبان وی ترا تا آب و آتش داغ طاعت بر سرین
ای نظام آفرینش بسته در انصاف تو هر زمان از آفرینش بر تو بادا آفرین