در مذمت دشمنان صاحب

چهار چیز ز ارکان بارگاه تو باد مخالف تو کزو هست عیش تو شیرین
دو نیمه تن چو ستون و دریده دل چو شرج چو میخ کوفته سر چون طناب راه‌نشین