در شکایت

من از تاثیر این گردنده گردون بر این ساکن نیم یک لحظه ساکن
مرا گویی جهان اینست خوش باش همی کوشم که خوش باشم ولیکن