در علو همت و کمال نفس خود

سگ خشم و خر شهوت که زبون‌گیری نیست تیز دندان‌تر از این هر دو در این خاک کهن
نفس من کو ملک مملکت شخص منست هر دو را سخره‌ی خود کرده به تادیب سخن
ترک و تازیک شما جمله سگانند و خران که بجز خوردن و کردن نشناسند ز بن
تو چه گویی که کند نفس ملک همت من گر تو گوییش بیا خدمت این طایفه کن