نکته‌ی موزون

نشاید بهر آداب ندیمی دگر بر جان و دل محنت نهادن
زبان کردن به نظم و نثر جاری ز خاطر نکتهای بکر زادن
که باز آید همه کار ندیمان به سیلی خوردن و دشنام دادن