طلب پنبه و روغن کند

ایا خورشید و مه در پیش رایت تیره و تاری به روز و شب گهی خورشید و ماهم ثقبه‌ی روزن
پس ای سردی و تاریکی که در من هست بازم خر ازین سردی و تاریکی به اندک پنبه و روغن